Allison Pataki.
 

Allison Pataki recommends 6 books with strong female voices

 
Erik Larson.
 

6 books Erik Larson keeps returning to